Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Promotioneel Kansspel Pro Life Zorgverzekeringen (per 1 september 2023 De christelijke zorgverzekeraar) en Groot Nieuws Radio

In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a) Pro Life Zorgverzekeringen: Achmea Zorgverzekeringen N.V. handelend onder de naam Pro Life Zorgverzekeringen en per 1 september onder de naam De christelijke zorgverzekeraar, gevestigd aan de Dellaertweg 1 te Leiden. Hierna verder te noemen “Pro Life Zorgverzekeringen”.
b) Deelnemer: Groot Nieuws Radio.
c) Actievoorwaarden: de voorwaarden die u nu leest.
d) Actie: “Opwekking 2023”, die samen met Groot Nieuws Radio wordt georganiseerd rondom en in de aanloop naar hun uitzending van de Opwekking Top 100 en tijdens de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking van 26 t/m 29 mei 2023.

  1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio welke bekend staat onder de naam ”Opwekking 2023” (hierna verder te noemen “actie”).
1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website grootnieuwsradio.nl/actievoorwaarden (hierna verder te noemen “site”).
1.1.3 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio handelen in overeenstemming met deze gedragscode.
1.1.4 De actie wordt georganiseerd door Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio. Doel van Pro Life Zorgverzekeringen: grotere bekendheid krijgen onder de luisteraars van Groot Nieuws Radio en de bezoekers van het evenement Opwekking én hen een aanbod te mogen doen. Doel Groot Nieuws Radio: binding met de luisteraars en bezoekers van het evenement Opwekking en werving van potentiële donateurs. De prijzen worden aangeboden door Pro Life Zorgverzekeringen.
1.1.5 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

  1. DE ACTIE

2.1 Specificatie actie
2.1.1 De actie wordt via social media, advertenties, Groot Nieuws Radio en op event Opwekking gecommuniceerd aan de deelnemers. Groot Nieuws Radio is hiervoor verantwoordelijk.
2.1.2 De actie loopt van 17 april 2023 tot en met 29 mei 2023 om 0:00 uur ‘s avonds, waarna deelname niet meer mogelijk is.
2.1.3 Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio behouden zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen of bij gebleken succes te verlengen. Verlenging of vroegtijdige beëindiging zal bekend worden gemaakt via de actiewebsite, social media en Groot Nieuws Radio.
2.1.4 De prijzen die beschikbaar worden gesteld zijn:
175 in-ear oortelefoons van Sony, type WFC500, t.w.v. € 61,99 en 175 bluetooth luidsprekers van Sony, type SRSXB13, t.w.v. € 59,99.
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
2.1.5 De winnaars mogen na de trekking hun voorkeurskeuze aangeven, waarbij geldt op is op.
2.1.6 De winnaars van de prijzen vrijwaren Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio volledig van aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van het gebruik maken van de prijzen van Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio.
2.1.7 De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door derden in opdracht van Pro Life Zorgverzekeringen. Pro Life Zorgverzekeringen is niet verantwoordelijk voor afhandeling van de levering van de prijzen.
2.1.8 De deelnemers die van 17 april 2023 tot en met 29 mei 2023 deelnemen aan de actie en daarbij toestemming geven telefonisch en per e-mail benaderd te mogen worden door Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio maken kans op de actieprijzen. Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio sluiten deelnemers uit van het meedingen naar de prijzen wanneer zij geen toestemming voor benadering hebben gegeven.

2.2 Deelname
2.2.1 Elke persoon die op grootnieuwsradio.nl/actievoorwaarden of het digitale deelnameformulier dat gebruikt wordt tijdens de Opwekkingsconferentie van 26 t/m 29 mei 2023 toestemming geeft voor benadering door Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio en daarbij alle gevraagde gegevens invult is deelnemer aan deze actie.
2.2.2 Iedere deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie.
2.2.3 Deelname door minderjarigen is uitgesloten.
2.2.4 Van deelname aan de actie zijn verder uitgesloten: Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
2.2.5 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.
2.2.6 Door deelname aan de actie geeft de deelnemer, indien hij een prijs wint, Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio tevens het recht om zijn naam en/of eventuele foto’s van de uitreiking van de prijs voor promotionele doeleinden van Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio te gebruiken.
2.2.7 De gegevens die Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio in het kader van deze actie verzamelen en verwerken, worden gebruikt voor deze actie en het benaderen van deelnemers voor een aanbod voor de zorgverzekeringen van Pro Life Zorgverzekeringen of het geven van een donatie aan Groot Nieuws Radio.
2.2.8 Alle gegevens die met deze actie worden verzameld worden maximaal drie jaar na datum van deelname bewaard.

2.3 Vaststelling van de winnaars
2.3.1 Er is 1 prijs te winnen. Dit is de prijs waarvoor de deelnemer tijdens deelname heeft gekozen. Heeft de winnaar voor twee prijzen gekozen, dan bepaalt Pro Life Zorgverzekeringen welke prijs de winnaar wint.
2.3.2 De winnaar wordt bepaald door middel van loting. Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio zal uit de deelnemers op onpartijdige wijze de winnaar trekken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2.3.3 De bepaling van de winnaars vindt willekeurig plaats door middel van trekkingen. In de periode 17 april 2023 t/m 19 mei 2023 vinden er 10 trekkingen plaats tijdens reguliere radio-uitzendingen van Groot Nieuws Radio. Van 26 t/m 29 mei vinden er 10 trekkingen plaats tijdens de live-uitzendingen van Groot Nieuws Radio tijdens de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.
2.3.4 De winnaars uit de 10 trekkingen van 17 april 2023 t/m 19 mei 2023 worden getrokken uit de deelnemers die zich in die periode hebben aangemeld. Per trekking worden er winnaars getrokken uit de deelnemers die tot op het moment van de trekking hebben meegedaan aan de actie.
2.3.5 De winnaars uit de 10 trekkingen van 26 t/m 29 mei 2023 worden getrokken uit de deelnemers die zich in die periode hebben aangemeld. Per trekking worden er winnaars getrokken uit de deelnemers die tot op het moment van de trekking hebben meegedaan aan de actie.
2.3.6 Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio zal enkel de winnaars in april, mei of juni per e-mail informeren. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2.3.7 De prijzen zijn niet uit te keren in geld.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio
3.1.1 De deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio garanderen niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
3.1.2 Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio geven geen enkele garantie op de te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
3.1.3 Pro Life Zorgverzekeringen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

3.2 Aansprakelijkheid derden
3.2.1 Hetgeen artikel 3 bepaalt geldt onverminderd voor derden betrokken bij de prijzen zoals bijvoorbeeld de vervoerder en de (toe)leveranciers van de prijzen.

  1. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud
4.1.1 Pro Life Zorgverzekeringen en Groot Nieuws Radio behouden zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening zijn dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen;
voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk achten.

4.2 Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen alleen schriftelijk worden verzonden naar Pro Life Zorgverzekeringen, afdeling Marketing, Postbus 444, 2300 AS Leiden. Vermeld dat het gaat om deze actie. Reactie volgt binnen een redelijke termijn.

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
4.3.2 Deze site is “As is”. De opdrachtgever(s) en de ontwikkelaar (bouwer) van de webomgeving hebben alle moeite genomen om de webomgeving zo goed mogelijk te laten functioneren.
4.3.3 Indien er iets niet naar behoren functioneert, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. De opdrachtgever en ontwikkelaar garanderen echter geen verbeteringen. Met name indien kansen voor gebruikers van de webomgeving in een later stadium door een verbetering zouden worden verhoogd, is het aannemelijk te achten dat deze verbetering niet wordt doorgevoerd.

Pro Life Zorgverzekeringen
Postbus 444
2300 AK Leiden

Groot Nieuws Radio
Zandstraat 36
3901 CM Veenendaal